FLYER TOUTE BOÎTE, QUARTIERS SCHMELZ ET ITALIE À DUDELANGE – - 07-05-2020

Le service Ensemble Quartiers Dudelange est ouvert! (Flyer distribué à toute boîte, Quartiers Schmelz+Italie)

Vous avez besoin de renseignements ou d’aide pour vos démarches administratives?

Vous avez des idées sur des projets à réaliser dans votre quartier? Ou vous
nécessitez simplement des conseils concernant vos besoins personnels,
professionnels ou familiaux?

Je m’appelle Ina, je suis la collaboratrice d’Inter-Actions asbl
dans le cadre du Service Ensemble, une démarche qui vise à travailler avec et
pour les gens. Je suis disponible pour vous aider et vous accompagner
dans le suivi de vos démarches dans plusieurs langues.

Vous pouvez me contacter tous les jours par téléphone au 621 285 149
Je suis là pour vous orienter en cas de questions et/ou
vous soutenir relativement à votre demande.

 

Léif Awunner/innen aus dem Quartier Schmelz, Quartier Italie an aus ganz Diddeleng,Braucht Dir Renseignementer?

Eng Hëllef fir Pabeieren an d’Rei ze maachen (administrative Ënnerstëtzung) ?
Hutt Dir Iddien, wat an ärem Quartier soll verbessert ginn?

Braucht Dir Hëllef, Rotschléi, fir Iech selwer, berufflech oder familiär?
Ech sinn d’Ina, eng Mataarbechterin vun Inter-Actions asbl am Kader vum Service Ensemble, deen als Ziel huet mat a fir d’Leit ze schaffen.

 

Dir kënnt mech all Dag per Telefon oder Email erreechen. Ech sinn do fir Iech ze hëllefen wann der Froen hutt,
fir Iech ze begleeden an eventuell un en aneren
Service ze orientéieren, asw.

 

X